muzruno.ru

Пример за гаранционно писмо - основа на документа

Гаранционното писмо е бизнес документ, съдържащ потвърждението на една от страните за определени действия. Примерите за гаранционни писма са предмет на тази статия. Те могат да съдържат следната информация:

 • искане за продажба на определени услуги или стоки, последвано от тяхното плащане;
 • признаване на записи на заповед, които ще бъдат изпълнени навреме;
 • действа като предварително споразумение.

Често гаранционните писма действат като един от начините за уреждане на досъдебното спор след получаване на иск. На практика писмото може да съдържа гаранции по отношение на определени действия.

пример за гаранционно писмо

Правна сила на документа

Независимо от многото примери за гаранционни писма, такъв документ става валиден само ако подписан е договорът. И самото писмо е само потвърждение за изпълнението на определена позиция в договора. Дори в съда, ако потвърждението ще бъде предоставено лечение без договор, тогава такъв документ ще се счита за невалиден. Просто казано, гаранционно писмо е само официално изразено намерение на юридическо лице.

Общи правила за изготвяне

Пример за гаранционно писмо е част от бизнес документооборота, така че трябва да съдържа следните задължителни данни:

 1. Датата на съставяне и изходящия номер.
 2. Данни за получателя.
 3. Името на документа или темата на обжалването.
 4. Съдържанието определя същността на гаранционните задължения.
 5. Приложения към писмото, ако те са предоставени, например, график за погасяване на дълга.
 6. Позиция и подпис на подателя.

Гаранционните писма от юридически лица обикновено се правят на бланката на предприятието и се удостоверяват с печат. Въпреки че няма строги изисквания за обработка на писма, написани на официални форми на юридически лица. Същевременно всяка банка е малко вероятно да приеме гаранционно писмо без да отпечатва компанията.

пример за писмо за гаранция за плащане

Мостри от букви

Пример за писмо за гаранция за плащане:

Този документ относно събирането на вземания задължително трябва да съдържа необходимите условия на договора и / или сметките, поради които е образуван дългът. Такова писмо може да се разглежда като вид законопроект, а именно предварително задължение. Подписът на главния счетоводител или лицето, отговарящо за извършването на плащането в документа, е задължително.

Към директора на АД "Получател"

Адресат на акта

лит. Номер ххх. дата

ПИСМО ЗА ГАРАНЦИЯ

Поради временни финансови затруднения в предприятието, плащането по сметка № 000 от (дата) за обща сума от XXX хил. Рубли за доставка на материали по договор № 111 от дата (дата) гарантираме, че ще продължим до (дата).

Директор на АД "Гарант" подпис Пълно име

Главен счетоводител на АД "Гарант" подпис Пълно име

RM

Пример за гаранционно писмо за изплащане на дългове:

Към директора на АД "Получател"

Адресат на акта

лит. №xxx Дата

ПИСМО ЗА ГАРАНЦИЯ

PE "Dolzhnik" гарантира изплащането на дължимия дълг на PE "Creditor" за предоставените услуги на обща сума от XXX рубли в срок преди (дата), т.е. гарантира изпълнението на параграф xx от договора № xx от (дата).

В случай, че нашето предприятие не изпълни задълженията си да изплати дълга в рамките на договореното време, тогава ще бъде платена предвидената в договора санкция, а именно 0,1% от общия размер на дълга за всеки ден закъснение.

Банкови реквизити на нашата компания:

Директор на PE "Dolzhnik" подпис Пълно име

Главен счетоводител на PE "Dolzhnik" подпис Пълно име

RM

пример за гаранционно писмо за изплащане на дългове

Доставка на стоки и строителни работи

Пример за гаранционно писмо за изпълнението на строителните работи:

Към директора на АД "Получател"

Адресат на акта

лит. № xxx Дата

ПИСМО ЗА ГАРАНЦИЯ

"Строител" АД, въз основа на договор № 000 от (дата) с Вашата фирма, се ангажира да извърши всички строителни и монтажни работи в обекта (име, адрес) преди датата (дата). Писмото потвърждава по-рано данните за гаранцията след приключване на работата по параграф hellip на горепосочения договор преди (дата).

Директор на АД "Строител" подпис Пълно име

RM

В случай на съставяне на писмо, което не съдържа задължения и гаранции за плащане на определена сума, подписът на главния счетоводител не се изисква.

Пример за гаранционно писмо за доставка на стоки:

Към директора на АД "Получател"

Адресат на акта

лит. №xxx Дата

ПИСМО ЗА ГАРАНЦИЯ

PE "Купувач" Ви моли да доставяте продукти, съгласно спецификация № xxx от (дата), по договор №xxx от (дата). Плащането се гарантира, че ще бъде извършено в срок преди (дата).

Ако средствата не бъдат прехвърлени в рамките на договорения период, това писмо може да се счита за получаване на търговски заем от нашата организация. PE "Продавач" има право да начислява лихва за използване на парите на други хора за цялото време на забавяне. Както е изчислено в параграф ххх на гореспоменатия договор. Това е 1% за всеки ден закъснение.

Директор на PE "купувач" име на подпис

Главен счетоводител на PE "купувач" подпис Пълно име

RM

пример за гаранционно писмо за изпълнението на строителните работи

Препоръчителна формулировка за писмена употреба

Пример за издаване на гаранционна карта изисква съответствие с приетата терминология в бизнес сделките. Не е необходимо да се описва цялата история на взаимоотношенията между юридическите лица и да се опише в подробности, по каква причина е настъпила тази или онази ситуация. Писмото трябва да е кратко и да съдържа ясен език, например:

 • Гарантирам своевременно плащане в договореното време преди (дата).
 • Във връзка с променящата се икономическа ситуация в нашия регион.
 • Връщането на подвижен състав в добро състояние е гарантирано до (дата).
 • Гарантирам заетостта на гражданин на такива и такива (дата).
 • Във връзка с увеличението на тарифите за ... пример за писмено писмо за гаранция

Допълнителни изисквания

Ако е съставена гаранционна гаранция за дадена финансова институция, се препоръчва да се приложи копие от извлечението от Единния държавен регистър на юридическите лица, така че банката да има възможност да потвърди правомощията на ръководителя, който е подписал документа.

Ако писмото е съставено и подписано от упълномощено лице, към него се прилагат документи, които могат да потвърдят правомощията на това лице. Това може да бъде пълномощно или протокол. Основното е, че те съдържат ясна индикация за допустимостта на действията на упълномощеното лице.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден